ارائه خدمات ترابری سبک شرکت IOEC در خرمشهر

ارائه خدمات ترابری سبک شرکت IOEC در خرمشهر

۱۳۹۴/۹/۱۰

شرکت خدمات مدیریت مهر ایرانیان اروند از ابتدای تیر ماه سال جاری طی انعقاد قرارداد با شرکت IOEC عهده دار ارائه خدمات حمل و نقل سبک شرکت IOEC در خرمشهر گشته است.


بازگشت