معرفی شرکت خدمات مدیریت مهر ایرانیان اروند( سهامی خاص ):

شرکت خدمات مدیریت مهر ایرانیان اروند درزمینه ارایه خدمات مدیریتی ( فنی ،‌مهندسی ،‌ پشتیبانی و ...)‌ در  اردیبهشت ماه سال 1390 تاسیس گردیده است  .

نظر به نقش مهم منابع انسانی به عنوان سرمایه ای ارزشمند در ساختار موسسات اقتصادی صنعتی پیشرو  و با توجه به این جایگاه ،‌ این شرکت در جذب و نگهداری نیروی انسانی مورد نیاز شرکتها با هدف جذب افراد شایسته و متخصص ،‌رویکردهای زیر را مورد توجه قرار میدهد .       

ü       شایسته سالاری                                                          

ü         ایجاد نظام پرداختها بر اساس کارآیی

ü       فرآهم سازی خدمات رفاهی هماهنگ در چهارچوب قانون کار

ü       ایجاد امکانات متناسب در جهت افزایش توانمندیهای فردی و جمعی

ü       ایجاد نظام انگیزشی در جهت شکوفایی استعداد ها

ü       اعتلای سازمانی ،‌رشد و بالندگی و دسترسی به نظام مدیریت کیفیت